Пошук

Система організації дошкільної освіти в дитячому будинку та плани діяльності

У роботі з дошкільнятами педагогічний колектив дитячого будинку керується Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.Указом Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки»

 

Основним документом в організації роботи дитячого будинку є річний план роботи, затверджений педагогічною радою.

Згідно Статуту дитячого будинку педагоги надають вихованцям базову дошкільну освіту, тобто готують дітей до навчання в школі, реалізують базову комплексну  програму для дітей від 3 до 6 років «Дитина в дошкільні роки», програму розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.

Планування освітньої роботи в дошкільних групах, а саме: форма, зміст, види роботи затверджуються на педагогічний раді та директором дитячого будинку.

Реалізовуючи освітні програми, в дитячому будинку організована робота різновікової дошкільної групи та групи компенсуючого типу для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

Вихованці-дошкільнята здобувають знання на спеціально організованих заняттях та згідно запланованої освітньої роботи вихователем. Щоденна кількість і послідовність занять в дошкільних групах визначається розкладом занять, затвердженого директором дитячого будинку. Тривалість занять визначається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджених педагогічною радою.

Навчальний процес – складова буття дитини. Правильно побудований, він зберігає специфіку дошкільного дитинства. Розвивальний, індивідуально – орієнтований освітній процес передбачає поєднання різних видів діяльності та форм роботи з дошкільнятами.

 

Всі вимоги державних програм дошкільної освіти повністю можуть бути реалізовані в умовах дитячого будинку, де проживають діти без батьків, з пораненими душами, набутими психологічними травмами від негараздів їх особистого життя. Оскільки наші вихованці, при умові правильного індивідуального особистісно-орієнтованого підходу вихователя дошкільної групи та вихователя родини, такі ж звичайні дошкільнята з допитливістю, цікавістю, радістю сприймання життя, бажання пізнавати світ, творчістю, винахідливістю як звичайна повноцінна дитина у сім'ї.

 

Змістове наповнення занять тісно пов’язується з реальним повсякденним життям. На них дитина отримує відомості, що допомагають їй адаптуватися до сьогодення, поводитись компетентно за будь яких умов та обставин. Вихователями доцільно пов’язується між собою різні форми активності, види діяльності дошкільнят.

Вихователями кожної дошкільної  групи ведуться перспективний календарний план – сітка та щоденний плани освітньої  роботи. Щоденно вихователями ведуться педагогічні висновки про досягнення дітей, над чим потрібно працювати індивідуально з дитиною. Планування роботи здійснюється відповідно до освітніх ліній розвитку та навчання дітей дошкільного віку, а саме: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Кожна освітня лінія передбачає очікувані результати навчання здобувачів освіти за комплексною освітньою програмою.

Кінцевий результат дошкільної освіти в Чинадіївському дитячому будинку має бути «Радісне проживання малюком дитинства та підготовка до навчання в школі»

 

Вихователями дитячого будинку ведеться така ділова документація:

o    Плани освітньо–виховної роботи (календарні, щоденні)

o    Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи

o    Зошит педагога з підвищення професійного рівня

 
Головні завдання, система організації, практична робота з дошкільнятами, програмно-методичне забезпечення
Самопідготовка школярів, виховні заняття, проекти, профорієнтаційна робота, шляхи соціалізації вихованців